Facebook  YouTube

HomeVýmarský ohařLovecké zkouškySpeciální zkoušky z vodní práce - SZVP

Speciální zkoušky z vodní práce - SZVP

Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblasti s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných, podmínkách. Z hlediska snížení vysokých ztrát postřelené vodní zvěře je vhodné, aby v těchto oblastech psi absolvovali tyto zkoušky.
    Na těchto zkouškách posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ.

 

 

Předmět

Nejnižší známka pro

cenu

Koeficient

Maximální

počet bodů

 

Poznámka

I.

II.

III.

1. Ochota k práci v hluboké vodě

2

1

1

4

16

 

2. Přinášení kachny z hluboké vody

2

1

1

4

16

Obstál

Neobstál

3. Nahánění a dohledávka střelené,

nebo postřelené kachny v rákosí

2

1

1

5

20

Obstál

Neobstál

4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí

2

1

1

5

20

Obstál

Neobstál

5. Chování na stanovišti

2

1

1

2

8

 

6. Poslušnost

2

1

1

5

20

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

80

60

40

 

 

 

Maximální počet bodů

 

 

 

 

100

 

Lovecká upotřebitelnost

Obstál

Neobstál

 

PŘEDMĚT ZKOUŠEK:

    Pes musí prokázat, že se nebojí vody, že umí dobře plavat a že střelenou nebo postřelenou vodní zvěř dokáže ve vodě dohledat a přinést.
    Zkouší se na vodních plochách (rybnících) v přírodních podmínkách (vybetonované nádrže nejsou vhodné). Vodní plocha musí mít dostatečnou šířku a hloubku, aby pes mohl prokázat, že umí dobře plavat. Při vodní práci se použije divoká kachna nebo lyska, popřípadě domácí kachna zbarvená jako divoká.
    Pro každé tři psy musí pořadatelé zajistit čerstvou kachnu.

 

OCHOTA K PRÁCI V HLUBOKÉ VODĚ
Časový limit: 2 minuty
    Pes musí prokázat, že se nebojí vody, že umí dobře plavat a že jde ochotně do vzdálenosti 10-15 m do vody. V hluboké vodě musí hledat 2 minuty, musí být ve vodě ovladatelný a hlavně měnit směr podle pokynů vůdce.
    Známku 4 dostane pes, který pracuje bezchybně, ve vodě je lehce ovladatelný, hledá daleko, dobře plave, do vody jde ochotně na první povel.
    Známku 3 dostane pes, který jde do vody po kratším povzbuzování, další práci však koná bezchybně, nebo ohař, který hladinu sice prohledává daleko, ale je špatně ovladatelný.
    Známku 2 dostane pes, který jde do vody až po několika povelech, hladinu prohledává jen chvilku, ve vodě je však dobře ovladatelný.
    Známku 1 dostane pes, který do stanoveného limitu (2 minuty) do vody jde, chvíli hladinu prohledává, ale příliš brzy se vrací.

 

PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY
Časový limit: 5 minut
    Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Kachnu musí správně odevzdat.
    Známku 4 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel. Každý další povel k přinášení, uchopení nebo odevzdání snižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba.
    Známku 3 dostane pes, který přinese kachnu na jeden povel, na břehu ji pustí, ale bez povelu ji znovu uchopí a odevzdá, anebo pes, kterému musel dát vůdce dva povely, pes však jinak pracuje bezchybně, anebo pes, kterému dal jeho vůdce jeden povel, ale při plavání hrabe, kachnu správně přinese a odevzdá, a také ohař, který pracuje bezchybně, při odevzdání si však nesedne a nechce kachnu pustit.
    Známku 2 dostane pes, který pracoval správně, při odevzdání si však nesedne a kachnu pustí, anebo pes, který pracoval správně na první povel, na břehu však kachnu vypustí a vezme ji jen na další povel.
    Známku 1 dostane pes, který po delším povzbuzování vynese kachnu alespoň na břeh ještě do stanoveného limitu 5 minut.

 

NAHÁNĚNÍ A DOHLEDÁVKA STŘELENÉ NEBO POSTŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ
Časový limit: 15 minut
    Zkouší se na vodních plochách, kde je dostatek rákosí v šířce nejméně 5 m.
    Pes musí rákosí systematicky prohledávat v určeném prostoru, snažit se zvěř vyhledat, vypíchnout a umožnit vůdci její ulovení. Tato disciplína musí být zkoušena v dobře zazvěřeném rákosovém porostu.
    Známkou 4 se hodnotí pes, který systematicky a samostatně prohledává určený úsek v rákosí a snaží se najít kachnu skrytou v rákosí. Nepovažuje se za chybu, když pes opustí rákosí, ale sám se bez povelu vrátí. Vůdce může psa usměrňovat tichými povely.
    Známkou 3 se hodnotí pes, který vybíhá z rákosí častěji, vůdce ho povely častěji usměrňuje, ale jinak určený prostor prohledává dobře.
    Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí nesystematicky, často se vrací k břehu, vůdce ho musí často povzbuzovat.
    Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává jen okraj rákosí, nejde dostatečně daleko, pracuje nesystematicky, neochotně.
    Vypuštěný pes prohledává rákosí 5 minut. Když do té doby nepřijde na zvěř, práce se ukončí a je hodnocen za nahánění v rákosí dle podaného výkonu.
    Vypíchne-li zkoušený pes kachnu z rákosí, je vůdce povinen na ni vystřelit.
    Dohledá-li pes střelenou nebo postřelenou kachnu v rákosí a donese ji k vůdci, hodnotí se podle podaného výkonu. Způsob klasifikace je stejný, jako u samostatné disciplíny "Dohledávka pohozené kachny v rákosí".
    Pes, který při dohledávce kachnu zapírá, je z dalšího zkoušení vyloučen.
    Způsob klasifikace: "Nahánění v rákosí" se hodnotí samostatně výše uvedeným způsobem. Všichni psi, tudíž i ti, kteří při nahánění dohledali stelenou nebo postřelenou kachnu, musí i přes to absolvovat samostatnou disciplínu "Dohledávka pohozené kachny v rákosí". Proto se dosažené výsledky z předmětu dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí zkoušené při nahánění v rákosí, zapisují do soudcovské tabulky poznámkou. Vypočtený průměr pak tvoří výslednou známku z disciplíny "Dohledávka pohozené kachny v rákosí".
    V případě, kdy rozhodčí pro nepřehlednost terénu nemůže sledovat celou práci psa v rákosí, je pořádající složka povinna zřídit v blízkosti rákosového porostu posedy.

 

DOHLEDÁVKA STŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ
Časový limit: 10 minut
    Účelem této disciplíny je praktické dohledání postřelené nebo střelené kachny v rákosí.
    Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 m od pohozené kachny. Pes musí přinést z rákosí tu kachnu, která tam byla rozhodčím odhozena. Přinese-li jinou, vypustí ho vůdce znovu dohledávat původně pohozenou kachnu, přičemž čas se počítá od tohoto druhého vypuštění. Předcházející přinesení se nebere v úvahu.
    Známku 4 obdrží pes, který dohledá kachnu do 7 minut.
    Známku 3 obdrží pes, který dohledá kachnu do 8 minut.
    Známku 2 obdrží pes, který dohledá kachnu do 9 minut.
    Známku 1 obdrží pes, který dohledá kachnu do 10 minut.
    Známku 0 obdrží pes, který nedohledá kachnu do 10 minut.

 

POSLUŠNOST
    Poslušnost a ovladatelnost jsou základní disciplíny při předvádění psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vedoucího. Aby utvrdil vůdce psa v klidu před zvěří nebo po výstřelu, může používat tiché, ale ne moc časté povely. Nereaguje-li pes ihned na povel svého pána, považuje se to za chybu v poslušnosti.
    Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10 minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek.
    Poslušnost se posuzuje během celých zkoušek. Na VZ se posuzuje samostatně v poli, v lese i při vodní práci.
    Chyby: časté opakování povelů a jejich neochotné plnění.

 

CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI U VODY
Časový limit: 10 minut
    Tato disciplína se zkouší jen na speciálních zkouškách z vodní práce (VP)
    Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce může mít psa volně odloženého nebo na vodítku. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku
    Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0.
    Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden od druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru.
    Disciplína se zkouší asi 10 minut, každý vůdce vždy asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.

Go to top